„Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”

"Opracowanie kompleksowej strategii marketingowej i komunikacyjnej przedsiębiorstwa z podziałem na profesjonalistów oraz osoby indywidualne wraz z wytycznymi rebrandingu oraz odświeżenia strony internetowej"

 

 

Firma Profident Sprzęt i Materiały Dentystyczne Jadwiga Zbożeń, z siedzibą w Kielcach, ul. Daleka 24 informuje o realizacji usługi doradczej

 

"Opracowanie kompleksowej strategii marketingowej i komunikacyjnej przedsiębiorstwa z podziałem na profesjonalistów oraz osoby indywidualne wraz z wytycznymi rebrandingu oraz odświeżenia strony internetowej"

 

w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 nr IR-XI-MŚP/II/184/2020 zawartej w dniu 28.05.2020r pomiędzy Operatorem Systemu Popytowego: Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, NIP: 959-15-06-120 zwanym dalej Operatorem a Jadwigą Zbożeń, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Profident Sprzęt i Materiały Dentystyczne Jadwiga Zbożeń, z siedzibą w Kielcach, ul. Daleka  24 NIP: 657-101-45-76 REGON 290554742.

 

Operator udziela MŚP vouchera na dofinansowanie kosztów usługi doradczej specjalistycznej "Opracowanie kompleksowej strategii marketingowej i komunikacyjnej przedsiębiorstwa z podziałem na profesjonalistów oraz osoby indywidualne wraz z wytycznymi rebrandingu oraz odświeżenia strony internetowej"

 

Całkowita wartość usługi doradczej brutto wynosi 104 555,00 PLN (słownie: sto cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100).

 

Wydatki kwalifikowalne wynoszą 85 000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).

 

Wartość dofinansowania wynosi 72 250, 00 PLN (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) co stanowi 85 % wydatków kwalifikowalnych usługi doradczej.

 __________________________________________________________________________________________________________________

„Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonale usługi doradcze” realizowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”

 

Powrót